89. Pavia

Tomato sauce, mozzarella, Italian sausage & pepperoni